MEB politika


A Vállalkozás úgy kívánja folytatni tevékenységét, hogy védi saját munkavállalói, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodók és területükön munkát végző más személyek egészségét és biztonságát, törekszik a környezetterhelések és a környezeti kockázat minimalizálására, illetve gondoskodik a keletkezett károk teljes felszámolásáról.

A Vállalkozás vezetése tudatában van annak, hogy

  • a munkakörülmények nem veszélyeztethetik munkavállalóik egészségét és biztonságát,
  • a balesetek megelőzhetőek,
  • a tevékenységek környezetet és harmadik felet károsító hatása minimális lehet,
  • az egészség-, biztonság- és környezetvédelem az üzleti célkitűzésekkel egyenlő fontosságú,
  • az egészség-, biztonság- és környezetvédelem a vezetők és munkavállalók felelőssége,
  • a biztonságos tevékenység hatékonyabb és jövedelmezőbb, mint a balesetveszélyes,
  • a biztonság integrálása valamennyi tevékenységbe elengedhetetlen.

A Vállalkozás a tevékenysége során követi a hazai MEB irányvonalat és teljes egészében megfelel a jogszabályi követelményeinek. Az EU jogharmonizációt folyamatában támogatja, és aktívan részt vesz az új jogszabályok kidolgozásában, a meglévők módosításában.

Stratégiai MEB céljaink:

  • tevékenységünk MEB kockázatának csökkentése, a MEB teljesítmény folyamatos javítása,
  • a megelőzés alapelvének következetes alkalmazása,
  • valamennyi veszélyzóna felismerése és kiküszöbölése,
  • a munkabalesetek, fokozott expozíciók, foglalkozási megbetegedések, környezetszennyezések és tűzesetek elkerülése, illetve számuk csökkentése,
  • tevékenységünk befejezése után az eredeti, természetes környezet visszaállítása,
  • szennyező forrásaink teljes körű számbavétele, a szennyezés mértékének minimalizálása,
  • technológiáink során keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálása,
  • dolgozóink munkaegészségügyi alapellátásának kiemelt színvonalon történő biztosítása,
  • egészségre nem ártalmas, környezetbarát technológiák alkalmazása és továbbfejlesztése, ahol lehetséges,
  • a vezetők és munkavállalók folyamatos MEB képzése, MEB tudatosságának növelése,
  • ösztönzés a biztonság igényére,
  • a beszállítók MEB kezelésének javítása,
  • MEB politikánk elfogadtatása a beszállítókkal, a piaci partnerekkel,
  • eredményeink és gondjaink nyílt közzé tétele, szervezeteink imázsának növelése.